Modal verbs – pactica amb aquests exercicis

Ho hem comentat molts cops: el gran secret d’aprendre modal verbs i qualsevol altre aspecte de l’anglès és practice, practice, practice! Amb la suficient pràctica, fins als aspectes més tricky de la gramàtica et sortiran de manera natural. Per això, avui donarem farem un repàs ràpid i practicarem amb exercicis de modal verbs.

Modal verbs: Repassem les regles bàsiques

Els verbs modals són una mena de «verbs auxiliars» que acompanyen l’infinitiu per expressar diferents condicions (habilitat, possibilitat, necessitat ). Són necessaris perquè en anglès no hi ha un temps verbal del condicional.

Per usar-los de manera correcta, hi ha una sèrie de normes bàsiques:

 • Sempre s’han d’usar amb un altre verb, mai sols.
 • Aquest verb va després del modal i està en forma d’infinitiu sense el to.
 • Els verbs modals no conjuguen ni tenen temps.

Fàcil, oi? Anem a veure un resum dels usos de cada verb modal:

 • Can: indica habilitat o possibilitat (com «poder» en castellà).
 • Could: possibilitat o habilitat en el passat. També per demanar permís de manera formal (en frases interrogatives).
 • May: possibilitat en el futur, permisos o instruccions (força usat en les felicitacions de Nadal).
 • Might: possibilitat en el present o el futur.
 • Will: voluntat o determinació (farem tal cosa).
 • Shall: igual que will, però més educat i més comú en el Regne Unit.
 • Should: obligació o recomanació.
 • Ought to: sinònim de should.
 • Must: obligació, prohibició o necessitat.
 • Would: preferència. També serveix per demanar o preguntar per alguna cosa de manera educada.

Exercicis modal verbs

Ha arribat l’hora de practicar! Així que et proposem uns exercicis per practicar els modals en anglès. Només has de seleccionar l’opció correcta per completar cadascuna d’aquestes frases. La solució està a al final, però recorda: no s’hi val fer trampes!

Exercicis

1)  ____ you help me with my English exam?

a) Might

b) Will

c) Ought

d) Should

2) You ____ read the washing machine instructions carefully or you will ruin your clothes.

a) could

b) must

c) will

d) ought

3) We ____ take an umbrella. It looks like it’s raining cats and dogs.

a) may

b) should

c) might

d) could

4)  ____ you always be late?

a) May

b) Might

c) Would

d) Must

5) I ____ love to go to the beach this August.

a) will

b) may

c) should

d) would

6) She ____ train harder if she wants to break the record.

a) may

b) might

c) should

d) would

7) Rock climbing ____ be dangerous.

a) can

b) shall

c) ought

d) should

8)  ____ I wear a fancy dress for the party?

a) Must

b) Should

c) Will

d) May

9) They ____ to work harder.

a) may

b) should

c) ought

d) must

10) You ____ play videogames when you should be studying.

a) musn’t

b) couldn’t

c) shouldn’t

d) won’t

Solucions

1) Will you help me with my English exam?

2) You must read the washing machine instructions carefully or you will ruin your clothes.

3) We should take an umbrella. It looks like it’s raining cats and dogs.

4) Must you always be late?

5) I would love to go to the beach this August.

6) She should train harder if she wants to break the record.

7) Rock climbing can be dangerous.

8) Should I wear a fancy dress for the party?

9) They ought to work harder.

10) You shouldn’t play videogames when you should be studying.

Posts Recents

Desa un comentari

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.